Lud. Hoffmann ; Stahlstecher: Pitt, William <der Jüngere> [Staatsmann 1759-1806] About the Object