Oskar Garvens: Gruppenbild (Hitler zerschlägt m.d. Faust d.Skulptur e.Bildhauers u.formt aus d.Masse e.neue Plastik; Karikatur "Der Bildhauer Deutschlands" aus "Klad About the Object