Muhammad Rahim Bahadur <Chiwa, Chan> [1847-1910] Über das Objekt