Franz Kölbl: Ansicht (beleuchtetes Schaufenster e.Bekleidungsgeschäfts; Kleider; Mäntel; Röcke Blusen; "Pierre Balmain redy to wear by Torello"; "Mickhausen"; "Job About the Object