De Baioaria Francis Svbiecta Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10333545
 • De Baioaria Francis Svbiecta
  • Jan, Johann Wilhelm (1681-1725)
  • Kreusig, Samuel (-1723)
  • Pollich, Johann Wilhelm
  • Officina Kreusigiana
  • Prelo Crevsingiano [Verlag]
  • Wittenberg
 • [1715]
 • 48 ungezählte Seiten, 4°
  • Latein
  • De Baioaria Francis subiecta
  • Hochschulschrift
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: 4 Bavar. 1017
  • VD18-Nummer - Identifikator: VD18 14874792
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10333545-7
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV005068377
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10333545-7
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Rückseite des Titelblatts unbedruckt
 • 2018-05-16