Frottole, Bd. 1 About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MUS-00000BSB00082307
 • Frottole, Bd. 1
 • Enhanced description
  • Petrucci, Ottaviano (1466-1539)
  • Ottaviano Petrucci [Verlag]
  • Venetiis
 • 1504
 • 56 Bl.
  • Italian
  • Frottole Libro ... / 1. - (28.11.1504)
  • Frottole libro primo
  • Frottole Libro ...
  • Musikalische Cimelien der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Ottaviano Petrucci (Drucker): Frottole
  • Rariora, Reserve und Pergamentdrucke der Bayerischen Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bavarian State Library - Call number: Rar. 878-1/9#1
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082307-7
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV007795528
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082307-7
 • Licence of the Metadata: CC0
 • Bibliogr. Nachweis: RISM B I, 1504/4
 • 2018-06-01