Bürgerbuch Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:RSA-OBJ-00000BAV80043815
 • Bürgerbuch
  • Regensburg
 • 1419-1485
 • 120 Bl.
  • Deutsch
  • Bürgerbuch
  • Bürger
  • Verwaltung
  • Bürgeraufnahme
 • Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
 • Stadtarchiv Regensburg
  • Stadtarchiv Regensburg - Signatur: Politica 3, 1
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2021