6 Treffer sortiert nach

 • Origines Palatinae
   Textstellen 
  [...] hüjus ex adverfo Heidelbergæ trans pontem fitæ im obemfetb vócántur decimas pendunt adcoenobium 3ejusdem nominis Lobefeldum eAp6apalaba villa in ComitatuCunradiDucis Bergeheim Brrckeim locus vicinus Heidelbergæ hodie2l fe etgem [...]
  [...] ad ad Rhenum totamque adeò antiquitatem Germanicam pertinentia pariter fuo ordine tra antur Editio tertia HEIDELBERGAE Sumptibus Joh Mich Rudigeti Academ Bibliop Typis Philippi Öelborn MDCLXXXVI 2 r r I s i [...]
  [...] Bavariæ Ducis cum Agnete Henrici Palatini F Ducatus Bavariæ cum PalatinatuRheni co aluit Palatinos Heidelbergæ adNicrum refediffe inveniamus Illud negare non poffum quod verè eft ab Irenico Mun ftero notatum [...]
  [...] civitatem burgumque Lobodu nenfe tanquam caput Pagi fui Comitis palatium aulamque tribunal fed etiam Heidelbergæ noftrae quæ nulla adhuc tumtemporis civitas hoc nomine extabat fundamina extare nimirum montem Abrinsbergumaddextram [...]
  [...] memoriam tuetur In hac villa fuit olimEcclcfia parochialis benè dotata decimis aliisque reditibus quae pofteafurgenteHeidelberga utfuoloco dicemus cotrans lata eft VideDJHartmän Eppingenf lib 11 Obferyat pra 28ergeinter i le [...]
 • Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate
   Textstellen 
  [...] montis huius exaduerfo Heidelbergæ fupra pon tem fitg Im Lobemfeldvocantur decimas pendunt adcoenobium eiufdem nominis Lobefeldum Caphapalahavilla in Comitatu Cunradi Ducis Bergeheim Bercheim locusvicinus Heidelbergæ hodie Alt Bergem [...]
  [...] retinens caftrum fuum Neuenburg proximum Heidelbergæ conuertit in monafterium vtauétorcftTrithemius cuiusver a in Chron baadfcribam Eodem anno M cxcv Conradus comes Palatimus Rhemi qui Heidelberga morabatur prapofitu fòl 2o3 ram [...]
  [...] quæ de Heidelbergæ nomenclatura antiquitatibus fciret depromfit libellum vetuftiffimis charaéteribus defcriptum quem diligentiffimeperlegi memoriæ quantum potui commendaui In eo inquamlibello fcriptum fuit quæ fequuntur Heidelberga feu potius [...]
  [...] INARVM C O M M E N T A R I V S Degenti dignitatis eiurprimordiù tum Heidelbergæ vicimi traéfus antiquitate MA R Q y A R D o F R E H E R o [...]
  [...] o R E 1 P v B l 1 c E N A T v s Sal ue Princeps Heidelbergæ tuæ s Kal Se ptcmb anno Gratiæ M TD x c v 1 1 1 c l s [...]
  [...] Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate [...]
 • Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate
   Textstellen 
  [...] dt Atquisisfit vbi gentium pofi tus nulli ho mini nato iam conftare arbitror nec quod ineoHeidelberga lit requirenda ipfius habitatorum quisquam haftenus velper fomnium cogitauerit E go ceu virgula diuina [...]
  [...] dämm Heydtlberg anno Dommi mcclxii prtdie nonas ЩонетЬги Ex quo hoc qüoq íímuldifcimus Aduocatutuncin Heidelberga fuiffe quaíi vrbis prarfeftum iudicem Quod officium adhuc manet nomenque ipfumre Sße f btï tinet [...]
  [...] Heidelber genfi fub euß odia Ottonis Comitig Palatini Rheni ас Ваил ri Ducti Poßea de Heidelberga duel us fuit ad Altftiam ejr inpoftremo Sicilia mifpts in arela cußodia vs ad mor [...]
  [...] Iacob Wimphelingum in Epito rcr Germanicar cap 52 cap 56 Irenicum lib x 1 ExegeC in Heidelberga Munftcrum lib 3 Cofmo graph cap 352 Praeter Lcodij Çhymei fuprà à no 1 bisexhibita [...]
  [...] 5 Quod vndeeunqs habuerit inucnio certè ilium ipfum Ludouicum totis fex ante pradiftam de Heidelberga iriueftituram annis à Carfare Palatinum Rheni vocari Quod diploma eo libentius adfcribanb quod etiam [...]
  [...] Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate [...]
 • Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate
   Textstellen 
  [...] ell reperti Luid li idem vi diíTet Aram de faxo inregran1 qt1ç olim ad medium ab Heidelberga lapidom inter vicos Rorbach ô Kirch heim êruderibus veteris ibi arcis vt aiunt funditùs euerfœ [...]
  [...] x Augulii veteris anno Chril ti M D 1 te DE ORIGINE ET INCREMEZ CTIS oiuitatà Heidelberga Palotinorumßdeßaßrum Burgum Suburbium doademia T ernpla alia Et memorabilia olirn apudearnge a CAPv r [...]
  [...] Laurishamenfis fuifl e ôc mortuum anno M c 1 xv 11 I fe pultum ad vnum abHeidelberga lapidem in coenobio Sehönavv quod anno Mcxur Bugo Wormatiœ p rœful ex truxerat Cuius tale [...]
  [...] Domini D с с 1 х Iv regni Pipiui anno X11 Monnûerium Laumhammfe quatuor ab Heidelberga diûans miliaribus fuper Hu 11111111 tune temporis W Ãfgoz nunc vero Weßbniî nuncuparum qui [...]
  [...] celebre ñumen Necearus Ac Iin extremis huius linea Oris duœ iniìgnes vrbes íìtœ fum Heidelberga fcdes clarifïìmœ Academie öcaulœ Palatini eleâorisßc Wimpina Imperij oppidum рю pe quod Coccherus amnis [...]
  [...] Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate [...]
 • Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate
   Textstellen 
  [...] Originvm Palatinarvm Commentarivs : De gentis et dignitatis eius primordiis; tum Heidelbergae & vicini tractus antiquitate [...]
 • Originvm Palatinarvm Pars ... / 1. In qua praeter gentis et dignitatis Palatinae primordia, tum Haidelbergae et vicini tractus antiquitatem, multa scitu digna ... exponuntur
   Textstellen 
  [...] Pala tini F Du catus Bavaria cum Pa latinatu Rh e ni coalu i t Palatinos Heidelbergae ad Nicfrum refediife in 1ге11 1аг11113ь 2 1 Illud negare non p oliurn quod verê ей [...]
  [...] fit et ubi genrium Pofitus nulli homini nato jam coqßa lie arbitror nec quod 4in eo Heidelberga fill requiijenda iplîus habitato rum quisquam haâtenus vel per fomnium cogita verant Ego princeps [...]
  [...] là S Мёс те й et Бирма IÍodie Mom Бляди unda diffus Ciav r Унт hodie Heidelberga ur illi modò fuarn т dignitaiemex antiquiraris memoria re Pciruimus 1ra 86 buxus рой firum [...]
  [...] Gybiconis Regis F lega tum ad Th eoderic um Veronenfem Wormatiâ ab navigantem prima под Heidelberga divertilfe t fil th mit 4film cfmbe 311 QBormbä wolůber äbiln 1 i it тети 151111111 [...]
  [...] vel in arce St a 1 l e clca federn l у арфа habuilfe dixirnus et dicemusìHeidelberga m quoiz f que cum vicino traéìufhabitatamföc рангам fui ß fe Nam quo temp ore [...]