von 26 Treffern sortiert nach

 • Joannis Adlzreitter Annalium Bojorum. Tom. III.
   Textstellen 
  [...] conſiliis par tium acce fione crevere vires cum viribus crevit audacia Animos addidere conciliaFridbergæ Heidelbergæ Afch hufii alibi Eo tandem ventum ut Cæfar tentaretur fi faveret bene quidem gratia erat [...]
  [...] multa prodicre in lucem etiam oppugnantium tentoria difturbata fparferit in au Maximilianus accepto deditae Heidelbergæ nuntio XXXII ras incerto interpretum omine utris clades portendere Tillio dedit in mandatis ut Manheimium [...]
  [...] mora aggrederetur Quare M Heimj jam prope urbis nocnia duxerat cum libratis e collis rebus Heidelbergæ propere compofitis Tillius totis ca ፱ፖ ቇ olftdet fupcrcilio aliisque circum fuggeftis ænearum machina [...]
  [...] merito fé fenticbant excubiis agcnte agnitum ex eo latere civitatismunimen imparcs fcfk fubduxere Dividitur Heidelberga in tres tum effe quam usquam depresfius foffamque aquis per partes unam occupat nova civitas [...]
  [...] obfidione A ex militaris virtutis fpecimen non vulgare edidere Britanni futuri utrobique memorabiles nifi Heidelbergæ fævitia in inquilinos rapinarum flagitiorumque qua permagna funt ufi licentia Manheimii vero intempeftiva confla [...]
 • Joannis Adlzreitter Annalium Bojorum. Tom. III.
   Textstellen 
  [...] conſiliis par tium acce fione crevere vires cum viribus crevit audacia Animos addidere conciliaFridbergæ Heidelbergæ Aſch hufii alibi Eo tandem ventum ut Caefar tentaretur fi faveret bene quidem gratia eratfutura [...]
  [...] tantæ multi tudini atque fcrociæ cui deinceps merito fe fèntiebant imparcs fefe fubduxere Dividitur Heidelberga in tres partes unam occupat nova civitas alteram vetus ter tiam caftrum non vulgari opere [...]
  [...] c quibus multa confiliorum arcana hau 3 0 t prodiere in lucem Maximilianus accepto deditæ Heidelbergæ nuntio XXXII Tillio dedit in mandatis ut Manheimium a Veero Anglo T u infelfum nulla [...]
  [...] commodaveris folis cicatricibus membrorum mütila tione aut debilitate infignitum remitti denique adlares patrios XXXVI Heidelberga Manheimio domitis fúpererat Fran 2Tillius cotalia quæ unica adhuc dum Friderici Cómitis Palatini Francota [...]
  [...] five Præfe urx Pa 鷺 inferioris quæ funt cisRhenum in regione lit toris Germanici In ììsHeidelberga princeps vetusque Comitum Palatinorum fedes Manheimimm Ad úxit Czfar quatuordecim annorum eviéìionem ne pe [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] a ta repcrta è uibus multa confiliorum arcana prodiêre in lucem Maximilianus accepto deditae Heidelbergæ nuntio Tillio dedit in mandatis ut Manheimium à Veero Anglo infeffum nullâ Ę morâ aggrederetur [...]
  [...] commodaveris fòlis cicatricibus membrorum mutilationc aut debilitatc infignitum remitti denique ad larcs patrios Heidelbergâ Manheimio domitis fùpererat Francotalia quæ unica ad hucdum Fridcrici Comitis Palatini imperio parebat [...]
  [...] Maravelius ipfiúsque Signififer amif æ tanto flagitio A íí permagni momenti munitionis comperti negligentiam Heidelbergæ capite lue Σύ runt Hornius in Franconiâ cbfidionis oftentatione Mergentheimium ip o Σύ γ [...]
  [...] Hasfurtum Hornium Schwein furtum ufqüe fubmovit Guftávus Rex antequam iftius fugæ nuntium acciperet de Heidelbergâ XIX Philippopoli invadendâ cogitârat at veritus ne apud fœdcratos fibi Principes Ordinéfque Proteftantium [...]
  [...] Suevia redijt adCaefàris obfequium Schorndorfium pu nicis ignibus vaftatum ad eandem fortem eft adaétum Heidelberga bis rece pta toties reliéta eò quòd fefe arx pertinaciter tueretur haberétque in vicino [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] obruti tanta multitudini atque fetociaz ycui deinceps meritò Гс ientiebant impares efe fubduxête Dividitur Heidelberga in tres partesz unam occupat nova civitas altetam vetus tertiam cafttum non vul garì [...]
  [...] commodaveris folis ciearricibus membrorum mutilatione aut debilitate inlignitum теша denique ad lares patrios Heidelbergâ öcManheimio domitis Hipererar Francotalia quae unica ad hucdum Fridcrici Comitis Palatini imperio parebat [...]
  [...] Hornium 501117611 1 111111111 ufque fubmovit Guftavus Rex antequam illius fugœ nuntium acciperet de Heidelbergâ 8 Philippopoli invadendâ cogitârat at veritus ne apud frederatos 11111 Principes Otdinélque Proteliantium [...]
  [...] Suevia rediit adCzlàńs obfequium Schomdorlium pu nìcis ignibus vaûatum ad eandem orrern eli adaëtum Heidelberga bis rece ta toties relióta eò quòd lel e atx pertinaci rer rueretut haber érque [...]
  [...] Hexo ad Nicrum itinere non procul àWieblingâ habuit in caliris Tantm potentiœ famâ territus Heidelberga Praefeótus reliëtâ Civirate cum univcrlo prœlidio confugir Нашими in arcem quam Cœlariani tenuêre claufam [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] obruti tantxmultitudini atque ferocix cui deinceps mérito fe í entiebant impares fefe fubduxérc Dividitur Heidelberga in tres partes unam occupât nova civitas alteram vetus tertiam caftrum non vul gari [...]
  [...] commodaveris folis cicatricibus membrorum mutifatione aut debilitate infignicum remitti denique ad lares patrios Heidelbergâ Manheimio domítis fíipereratFrancotalia qua única ad huedüm Friderici Comitis Palatini imperio parebat Earn [...]
  [...] unà quatuor Toparchiaz five Prefecture Palatinacûs ïnferioris quay fimt cisRhenum iafregionc littorisGermauici Inijs Heidelberga princeps vetúfqucComitúmPa latinorum fedes Manheimium AddixirCaefar quatuordecim añorum evicrio nem nc periculis quœ [...]
  [...] ipfiusque Signififer amiffie tanto flagitio burg vM permagni momenti munitiohis comp erti negligentiam Heidelberga capke lue loc runt Hornius in Franconiâ obfidionis oiïentatione Mergcntheimium ipfo cupant Chrifti nafcentis [...]
  [...] e pleraqueSueviarcdijtadCxíaris obíequium Schorndorfium pu nicis ignibus vaftacum ad eandem íortem eft adadrum Heidelberga bis rece pta tories relióla eó quod íeíe arx pcrtinaciter tuercmr haberétque in vicino [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] obruti tanta multitudini atque ferociœ cui deinceps meritò fe fentiebant impares efe liibduxêre Dividitur Heidelberga in tres partes unam occupat nova Civitas alterain vetus tertiam callrum non vul gari [...]
  [...] folis cicatricibus темы отит mutilationc aut debilitate inûgnitum remitti denique ad lares patrios j Heidelbergâ 8 Manheimio domitis vfiipereratFrarieoralia quœ unica acl hucdum Fridetici Comiris Palatini imperio parebat [...]
  [...] üvePrœfeéturœ Palarinatûs lnferiorìs quae ат cis Rhenum in regione lirro ris Germanici In ijs Heidelberga Princeps verúfqueComirumPa lacìnorum fcdesßz Manheimium AddixirCœfar quaruordecim añorum сжигаю nem ncfperi culis quœ [...]
  [...] ufque ubmo vit t r i ï Gußavus Rex antequam ißìus fuga nuntium acciperet de Heidelbergâ а XIX s Philippopoli invadendâ cogitârat at vetitus ne apud fœdcratos ibi Principes Ед [...]
  [...] rediit ad Czefaris obfequium Schorndorliutn pu nicis ignibus valiatum ад еапдет fortcm ей adaâum Heidelberga bis rece pta toties reliéta eò quòd lefe arx pertinaciter tueretur haberé tque in vicino [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] tanta multitudini atque fcrociœ cui deineeps metitò 1 е fentìebant impares fefe fubduxêre Dividitur Heidelberga in tres partes unam occupat nova Civitas alteram vetus tertiam lcafìrum non vul gari [...]
  [...] aäa reperta ê uibus multa conliliorum atcana prodiêr e in lucem Maximilianus accepto deditœ Heidelberga nuntio Tillio dedit in mandatis ut Manheimium à Veero Anglo infelfuin nullâ interpolitâ тога [...]
  [...] Toparchiœ five Prœfcâurœ Palatinatûs Inferioris quail unt cis Rlienum inrregione littorisGermanici In ijs Heidelberga princeps vetufqueComitumPa latinorum fcdcs ö Manheimium Addixit Сапа quatuordecim añorum сито nem ne periculis [...]
  [...] Iasfuttum Hornium Schwein furrum ulque fubmovit Guliavus Rex anrequam iliius fugœ nuntium acciperet de Heidelbergâ 8 Philippopoli invadendâ cogirârat at veritus ne apud fœderatos libi Principes Ordine lquc Protellaritium [...]
  [...] tediit ad Cafaris obfequium Schorndorfium pu nicis ignibus valiatuin ad eaiidem fortem ell adaétum Heidelberga bis rece ta toties teliëta eò quòd lefe arx pettinaciter tueretur haberétque in vicino [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] m cmb rorum mutilatiºne vaut debilitar infignimm remiui denique ad lares patrios y 2 Heidelbergà Manheimio domitis Iiip ererat Franeotaiia qua unicª ad bucdum Friderici Comitis Palatini imperio parebatr [...]
  [...] TATES Im PARTESCAE SAREAS V VI DANÍEREX ºnmnTuR in regione littoris Germanici In ijs Heidelberga princeps vetúſqueComitumPa lat morum ſcdchòc Manheimium AddixitCzíar quatuordecim añorum evictio 11cm ne periculis [...]
  [...] Maravelius ipſiúsque Signififer arnifl z tanto fiagitio BURGVM permagni moment munitionis com erti negligenciam Heidelberga capite luc runt 0 Homius in Franconià obſi onis ol tentatione Mergentheimium ipſo cuPANT [...]
  [...] Cdijt ad Czſaris oblèquium Schorndorfium pu nicis ignibus vaſtatum ad eandem ſorrem eſt adactum Heidelberga bis rece pta rories relicta eò quòd eſe arx pertinaeiter tuererur haberétque in vicino [...]
  [...] flexo ad Nicrum irinere non procul àWieblingá habuir in caſtris Tantaz porcntiae famá territus Heidelberga Przfectus relictà Civirate cum univerſo przeſidio confugit HEtDuuR in arcem quam Caeſariani renuêre clauſam [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 3
   Textstellen 
  [...] obruri tantasmultitudini arque ferociae cui deinceps meritò ſe ſentiebant impares ſeſe ſubduxêre Dividitur Heidelberga n tres partes unam occupat nova CiVitªS altetam vetus tertiam caſtrum non vul z gar [...]
  [...] Unionis acta reperta è quibus multa conſiliorum arcana prodiêre in lucem Maximilianus accepto deditz Heidelbergae nuntio Tillio dedit n mandatis ut Manheimium à Veero Anglo inſeíſum nullá nterpoſitá mora [...]
  [...] commodavcris ſolis cicatricibus membrorum mutilarione aut debilitar inſignirum temía denique ad lares patrios Heidelbergà Manheimio domius fflpereracFrancoralia qu unica ad hucdum Friderici Comitis Palatini imperio parebar Eam [...]
  [...] Hornium Schwein furtum uſque ſubmovit Guſtavus Rex anthunm iſtius fuga L nuntiurctn acciperet de Heidelbergá 8C Philippopoli invadendá cogirátat at veritns ne apud orders tos iibi Príncipes Or dinéſque [...]
  [...] t ad Czſaris obſequium Schorndorfium pu nicis ignibus vaſtarum ad eandem ſotrem eſt adactum Heidelberga bis rece pra totics relicta eò quòd efe ar pertiuaciter tueretut haberétque in vicino [...]
 • Joannis Adlzreitter Annalium Bojorum. Tom. II.
   Textstellen 
  [...] Fratres imitum refeimditor ggi AMomacem cipera Magifiratu fùmt proféripti fùisquefòr tumis ffoliati a judice Heidelbergæ ad eam rem dele fo junatoque audiunter quique fecere injuriam fèu reus five abfor diéfatam [...]
  [...] 骼 in æde S Spiritus quam ipfe acqum ad Ri t rii faſtigium afcenderet conſtruxerat Heidelbergæ Prin ceps pace belloque clarus puræ religionis amator juftus Imperato bonis litteris apprime favens [...]
  [...] conceptum ex Georgii Ducis Landishutani teftamento quod de ejus morbo dolorem teftati precarentur fàlutem Heidelbergæ coadiderat anno præcedentis fáculi vitamque longiorcm fimulorarent dignarcturcorum qux º 矶 n t W [...]