von 936 Treffern sortiert nach

 • Princeps philosophus : Oratio Scientia Numerorum
   Textstellen 
  [...] TEUToNICAE ARTIUMQUE DüsSELDORPII NEc NoN SociET REG LONDINENS PHILADELPHIAE BoNo NIENSIs INSTITUTI ALIARUMQUE SocIo HEIDELBERGAE typis Joan Bapt WISEN Univerfit Typogr Hanc beatiffimam Rempublicam dicam in qua vel Philofophi regnant [...]
 • Institutio Iuventutis in paedagogiis illustribus inferioris Palatinatus
   Textstellen 
  [...] demafcendendumeft cujus prafcepta in Rhetor câ exemplain iisipiis quosmod6nominavimus Au toribus proponuntur Rhetorica Heidelberga in Tertiâ Secundâ clailibus in fcholis Transrhenatiis in Secunda Prima Иосeа doceatur Doceatur autem8 [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] I C tum Heidelberga ex primariù a mum im fùo ibidem approbato nu per typi excuß ßripto ita differen tem audiamt Cum id petat Fri denrichus Gothofredi criptum Heidelbergæ editum ibidem ap [...]
  [...] Scholæ veftigium vllum fupe reffet Haec omittere non potui Deri forutintempeftivusacfaftuofus pu tatenim iam fe Heidelbergae velalibi in Palatinatu Praefidem pro Tribu nali federe Gothofredum verò mi ferum quendam S c H [...]
  [...] de jure comtra leges publica fibi modis imdi gnis erepto conqueratur tum verò 6ec nuper Heidelberga nata Emble amata ufurpanda fi abfgue proxâ miore Adgnato fit Elečtoratum quie tum effè poffe [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tertia die meniis Augufti mo ritur Ludouiçus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelbergae in cho ro Spiritus Sanfti Ècclefiç fepultuscum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim men ès habentem [...]
  [...] feftum Afiumptionis bea tas Maria iemper virginis domus fcribarum fme can cellaria Principis Palatini Heidelbergae cafuali igne canuüari fuitincenfa exufta cum Uteris nonnullis atque re гф ша giftris In cuius [...]
  [...] eft inter Fridericum ComitemPalatinum Du J cemLudouicum tertia concordia fecunda die Se пиит ptembris Heidelbergae concluía feripta figillorum monimentis confirmata In ea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] die menfis Augufti mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariæ que Dux Princeps Elc tor Heidelbergæ in cho ro Spiritus San ti Ecclefig fepultus cum honore Fjlium reliquit vnicum vndecim menfes [...]
  [...] T Qu4m Agapatriaq fùpremosphilofophiam Infignem colere quo doéirimau adipifci Poffintfruétifera dignè regna fùbire Heidelberga moram nonnunquamprabetamænam Illi quam locu obleéfamscircumffät vbiq Graminet campi filua cumfomdibus alia Iocundi [...]
  [...] ta eft inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se ptembris Heidelbergæ conclufà fcripta figillorum monimcntis confirmata In ea concordia fuitconclu fum quod omnia oppida caftella [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] omittere non potui Deri forut intern pefti vus ac faftuofus p i t at enim iam le Heidelbergae vel alibi in Palatinatu Prxfidem pro Tribu nali federe Gothofredum vero mi ierum quendam Scholasti [...]
  [...] ptr typis excufi firipto tta dijferen tem audiant Cum id petat Fri denrichus Gothofredi feriptum Heidelbergae editum ibidemap probatum efle fateatur quod te Itimonium fané ad exonerandum Gothofredum multum facit [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] Cumidpetac Fri tibus Cafibus adhibenda vel op denrichiiSj Gothofredi feriptum ponenda Jgitur fententiâ Gotho Heidelbergae edit uт ibidem ap iredi de omnium aliarum Caroli probatum ciTe fateatur quod te narum [...]
  [...] per typis excufi firipto im Afferen tem audtant Cum id petat Fri dentichus Gothofredi ícriptum Heidelbergae editum ibidem ap probatum eile faceatur quod te ftimonium fané ad exonerandum Gothofred im multum [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] petat Fri tibus Cafibus adhibenda vel op denrichus Gothofredi fcriptum ponenda lgitur fenrentiâ Gotho Heidelberga editum Sc ibidem ар fredi de omnium aliarum Caroli probatum efle fateatur quod te narum [...]
  [...] de ure contra leges publtcat fibi modis indi gnií erepto conqueratuf tum vero Нас nuper Heidelberga nata Embíe mata ufurpanda fi abfque praxi miore Adgnato fit EleEloratum quie tumejfe poffe tundem [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tenia die menfis Augum mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelberga in cho ro Spiritus San i Ècclefiç fepultus cum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim menfeshabentem [...]
  [...] inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se c cum ptembris Heidelberga concluía fcripta figillorum monimentisconfirmata Inea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida caftella quae [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] de rebus plenius alias Ad lbrutintempeftivusacfaftuofus pu Fridenrichi nunc Synopfin redeo tat enim iam fe Heidelberga vel alibi in PJatinatu Prxfidem pro Tribu Adeo quoque velut cefiro perci nali federe Gothofredum [...]
  [...] temaudiant CumidpctatFri tibus Calibus adhibenda vel op Jenrichus Gothofredi icriptum ponenda Jgitur fententiâ Gotlio Heidelberga editum ibidem ap fredi de omnium aliarum Caroli probatum e Te fateatur С quod te [...]