Facebook

von 15 Treffern sortiert nach

 •  Textstellen 
  [...] vom 13 May 1825 Getreid Port Pºe Jº Ä Der Mitte Sum Ver i ö Miftel d Gattung Ä Ä Ä Ä Ä P Ä Än Schfl Schf Schfl Schfl Schfl f kr [...]
  [...] 3 Fichtenholz vom 4 November 1825 Getreid Ä In Bleibt jTjTTÄF S Ver Mittel Mind is iſt Gattung Ä Ä Ä Ä Ä P Ä Än Schfl Schfl Schfl Schſ Sch f [...]
  [...] ter Schrannen Anzeige vom 28 Oktober 1825 Getreids Vori Ä Sº Vers d Mittel Mindeſt TFF Gattung Ä Ä kauft Ä P Än 7T Schfl Schfl Schfl Schfl Schfl f kr f [...]
  [...] Kranken ilt Ä örgezeigt 4 entlaſſen 19 weggeblieben ſind n6 Ä chirurg Clinicum QU genommen 6 Ä In Behandlung blieben 7 Landshut den 30 Sept 1825 Ä Ekl Prof p o Vorſtand [...]
  [...] iſ chſ a tz E ºf Pf Lt 3 ºſa Das Pesºs Ä Ein Pfenningſemmel 2 1 1 93 Ä 4 2 2 9p 7 Ein Kreuzerſemmel 9 1 R3 Ä fleiſch iff [...]
  [...] Kazali, P. A.: Landshuter Wochenblatt [...]
 • Czas
   Textstellen 
  [...] Januszowski podrządzca sądecki A rajce którzy naj znaczniejsi Odrzekł że pp Reszka i Strowski Przy 531 jechawszy kazali mu zawołać obu rajców i wraz przyjść do p Januszowskiego podrządzcy klasztornego [...]
  [...] klasztornego Przy szli a Szwedzi kazali ich wziąść pod wartę jako za kładników spokoju Wzięto więc biedaków a oficer szwedzki co mieszkał u Rogalskiego uwięził ich w ja tkach szewskich [...]
  [...] kró lowa zwiedzali raz te kopalnie i kazali robić schody Bez tych kopalń polacy musieliby się obchodzić bez soli gdyż byłaby bardzo drogą a teraz za 15 liwrów francuskich jedna rodzina [...]
  [...] na pręd kości dorobić kazali Siano odbierali w grodzie na wagę o czterech powrozach świeżo i naumyślnie sporządzoną Zydkowie mieli przytem dobre czasy i zyski a cyganie kradnąc i urywając [...]
  [...] psze nicy jak najpiękniejszej wierteli 4 za złp 10 kazali to przepytlować w młynie miejskim dali piekarzowi na drożdźe sól a oraz i za pracę ktntentacyśj złp 1 gr 18 1 [...]
 • Czas
   Textstellen 
  [...] którzyby każdorazo wo większą liczbę Przy Siedlców w swojej dzielnicy wy kazali i toby nam przychylniejszymi uczyniło Przysiedl ców a jak naturalna wszyscy bez ojczyzny będący garnęliby się do przysiedlstwa w [...]
  [...] 1690 i a i i iU 100 Dominikanów odbyła eię zwykła icfriprosis sya N P Różańcowej która obchodziła B aek Warsza wski a dbraz BogaroMcy niSsiofiy był k kolei pVzez panienki [...]
  [...] le midi de la France Depuis 1 annee 1807 jusqu a 1 an nee 1814 Publiee a Londres par W F P Napier Historya wojny na półwyspie i w południowej Franoyi [...]
  [...] naszemu rozsądkowi i le nistwu ducha Jeżeli znawcy przyznali że pan A wielki historyk p B nieporównany geolog p C astronom zdanie to wyrzeczone przez kilku zgodnych między so bą [...]
  [...] kościoła P Maryi w Gdańsku klasztoru w Oliwie i gdańskiej kroniki Kaspra Wein reieł a Gdańsk W drukarni Edwina Groeninga wyszedł tu Katalog zbioru monet i medali polskich p Mathy [...]
 • [...] Editor P H P y w że za każdy Arkufz drukowany Pifma czyiego u micfzczonego w pierwfzym drugim wzmianko wanym Piśmie Peryodycznym płacić będzie odtąd Autorem tychże Pifm Czer Złoty 1 a od [...]
  [...] niego nie odpada a ka żdy z nich też fame fprawia fkutki co P Me mer że wiele chorych których za nieuleczo nych wfzyfry poczytali powracają z fzpitala P Me mera uzdrowieni [...]
  [...] opifanie Mar grab twa Baden Durlach i B ku p lica Spireń kiego raie Margrabftwa tego leżą wzdłuż Rhenu zacząwfzy od Bazylei aż do Philipsburgu a potym rozprozone fa w iedney części Al àcyi [...]
  [...] nafzym przełożemy R p26 Ş III Dzine Baniu Londyń kiego Ciąg da zy 3 G tedy właściciele fundufzu tako wego Banku pożyczą koronie tenże fundufz czyli kapitał fundufzowy a po tym podzielą [...]
  [...] moc iey podpifania 1 VI Krótkie wiadomości o handlu Gdań kini 5 P Gdańík od 4 wicków przefzło był a nawet y ieft dotąd nayprzedniey fzym kanałem którym bywają z wielkim po [...]
 • Czas
   Textstellen 
  [...] przymarzło i zupełnie zrobiło się sucho a z powrotem przyjechać Niepodobna żeby odwieść nie kazali To niechże Pawełek zaświeci latarnią On pójdzie naprzód a ty za nami bo mi będziesz [...]
  [...] obwołać i publikować kazali ina czej nie czyniąc dla łaski Naszćj i z powinności urzędu swego Dan w obozie pod Smoleńskiem Dnia 8 mie siąca Oktobra R P 1633 Panowania królestw [...]
  [...] ją forytować ze szcze gólną żarliwością i kazali wykładać na wielu miejscach wobec ludu wynosząc przytćm i wynagradzając jej zwo lenników a poniżając ile możności katolików przez pu stoszenie [...]
  [...] wstępie pożyczył autor od p Ledru Rollina z tą różnicą że ten ostatni przemawiał z trójnoga w 1850 r a p Cesena w ośm lat póżniej że p Ledru Rollin pi sał [...]
  [...] da P Bóg obaczymy się z sobą prędko i spodziewamy się za łaską Bożą że wam w tak iawnem chresta prze stąpieniu nie pomoże a nam da Swoją Boską pomoc A która [...]
 • Czas
   Textstellen 
  [...] 1 i i i f i in i t i iA t 7 YAA o A i i A A o 1 i i p rnl i i v ir ffB m mi vv i [...]
  [...] 7l a a w najgorszych do 10 morgów prosimy pomnożyć ru bli 450 przez 6 4 lub 3 a iloczyn pokaże jak cenili śmy wartość włuki Żałujemy iż mimo przypuszczalnej przez p WŁ [...]
  [...] wlicze ni będziemy przez p Wł G do cechu jego szewców 51 kszymy liczby podobnych krytyków jak p Wł G a je śli się tacy znajdą zostawiamy p Wl G w ich miłem [...]
  [...] dragi tom przekładów Szekspira p Komirowskiego Wkrótce oz poc znie sie drak Komedyi Bo skiej D nt go w przekładzie ś p Julia a Korsaka A r ff I 1 Wilno [...]
  [...] Nakładem litografii A Pecq a wyszedł zr zyt 3 i i obejmują cy wizerunki z Galeryi łowickiej arcybiskupów gnir źnieńsk ch i prymasów objaśnione textem hi storycznym p J Bartoszewicza [...]
 • [...] do Indyi niektórzy z Officerów a ofobliwie P Duperon wzbraniali fię tego uczynić dla tego iż był utra cił fwóy ekwipaż Dano im tedy odprawę a P Duperom udał fię do Szwecyi [...]
  [...] ma uczy nić parlament P Pitt odebrał teraz od iey Dy rektorow potrzebne przeftrogi do ułożenia no wego Billu na mieyfce owego ktorego autorem był P Fox a ktory narod odrzucił W [...]
  [...] wielką ufłanowienia tego potrzebę Tak n p na początku miefiąca tego żyd ieden z dobr A Źnajdować fię ona będzie w przy złey części A am F eXoxo 719 J W Grochot [...]
  [...] tym do Jmci P Zimmermana Kon trollern Gen y niech położy Imie fwoie y mieyfce gdzie miefzka a odbierze franco przez pocztę ar kufz ktorego mu brakować będzie p 4 4 7 [...]
  [...] iednych mieyfcach 16 w drugich 2 I Reihs Tal a gdzie indziey ie fzcze więcey a to od wielu lat Wiadomo że ś p Generał Rezow pufzczaiąc w arędę fwoie 6o krów [...]
 •  Textstellen 
  [...] odbyło się uroczyste roczne rozdanie nagró w Szkole N P pod przewodnictwem P Bouillet Inspeklo a Akademii Sekwańskiej któremu znowu towarzyszył P Paoli Inspektor ze strony ministra Spraw Wewnętrznych Natej [...]
  [...] bicki p pułk F Buchboltz Jan Sokołowski Z Besanęon 48 Lipca r b podpisy Przyałgowski Bilski Robach p por Nowak Cerner Bronisław Franci Adolf Zgórski J A Markowski J Klawitter A Kosiński [...]
  [...] Pau 30 Sierpnia podpisy Zadera pułku Mieroszewski pułku Kuncewicz major Chlebiński p por D Chtuda p por A Smoliński A Baykowski Z St Bi iene cótes du nord 15 Sierpwa b r podpisy [...]
  [...] Dalszy ciąg oświadczeń nastąpi Wszystkie rękopisy i t p uprasza się nadsyłać franco a M Budzvński rue Mirosmenil 11 Wjdawca Maciej KLENIEWSKI da1a 3l I ipca i854 Paryi w drukarni i litografii [...]
  [...] w tym ze szycie a ofiarując z wielką przyjemnością drugi szczegółom które w części zabiega mi naszymi uzbieraliśmy Wszystkie rękopisy i t p uprasza sic nadsyłać franco a M Budzvński me Mirostnentl [...]
 •  Textstellen 
  [...] usługi nie przecho dzące możności naszej a mogące służyć do osiągnienia niepodległości Polski podpisy A K Fleury p por Felix Kulczycki por Dombrowski p por Podobnej treści nadesłane oświadczenie z [...]
  [...] opłat i t p adresowane być powinny do Józefa Copacińskiego rue Mouffetard 3A a Paris Wszelkie zas artykuły do zamieszcze nia do Wincentego Budzyńskiego rue Miromesnil 11 a Paris dnia g [...]
  [...] do Ruszczuka P Zamoyski zaszczycił nas swoją obecnością Ślachetna jego przemowa wzbudzająca zapał do miłości ojczyzny a tem samem speł nienia dla niej winnego obowiązku ujęła naszą młodzież a dla mnie stała [...]
  [...] dusz swoich a matka Polska rozraduje się że sj czyny i osoby co takie słowa wywołują Oto w jaki sposób P Tomasz Olizarowszki z oko liczności nowego roku przemawia do P Władysława [...]
  [...] przybiegł na to hasło w przekonaniu że usłuży Polsce A temczasem służył on tylko dumie P Blanqui Ta manifestacya dała później powód P de Lasteyrie oświadczyć na Trybunie że on i jego [...]
 • Czas
   Textstellen 
  [...] moja rodzona p Helena w obłoku za ksieństwa JMć p Zofiej Gębickiej wojewodzanki łęczyckiej JMć p ro dzicielka a dobrodziejka nasza sprawowała obłóczyny z kosztem niemałym a z wielką turbacyą [...]
  [...] Pan Bóg dobrotliwy zapłaci a ubo gich ludzi niechaj pocieszy 83 Klasztór P P Klarysek w Starym S ozu Przyp Wyd 4 52 Notandum Roku tego zacząwszy a die 17 Martii je szcze [...]
  [...] tam a targu będziem mogli dobić P BONAWENTURA Na rozsądek Wasana spuszczam się zupełnie Nowy kłopot zabrania myśleć mi o wełnie P TATARKOSKI Czy Jaśnie Pan już słyszał P BONAWENTURA [...]
  [...] sama będzie twoją nagrodą P ANTONI oddając Anielę Władysławowi A więc przyjmij z rąk moich ten serdeczny modelik ANIELA do Władysława O mój wybawco P ANTONI A co Pani Hrabino ezy [...]
  [...] raporta sa druko wane P A 33 dercę i widziano pieszczącą go oczywiście była z nim w porozumieniu bo jej się stary drzymiący sprzykrzyL Tak to odwaga zawsze a lekkomyślność często samicz [...]