von 219 Treffern sortiert nach

 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] unb f t spít en f ÍMen ín bepfetn nos f enb tye r 3 u îen D rtì etnen Norarien ty tùòtr tilì OfFetUltcf e nfíttimenf ctuff íiríd f Obet bie f om [...]
  [...] ut iapf u decennij creditornon amplius ttu diat ur f DijìcUlimuslocusex aV tr 4 erÌ f t3 0rbnun js f 7 art 1 f um6 gfUfinuí úbtï tintn tobttn umb Stf ult fo [...]
  [...] V QlU JE S T I ON E S D I F F I CI L I O R E S EX U TRI U S Q ET F EU DA lis PAR TIBUS T EC NON BAVARLE CONSTITU [...]
  [...] ff dejurefisci f Inter folennitates jure Canonico ad alienationem requifitas pnecedens fubhapatio Communittr fed malt refertur f utjììones dijficiitoret ex lure Q idinBayariarequiraiur ofltnditur ex iattòttdjf f s ll rf [...]
  [...] fiam tutiorem T yerìortm f ntmpt mediam cum f o in suis confiliis 7 Rationes hujus fintentix exmemorato Zafwafferuntur tit 40 y ers prxterea cum tit f y feud lib z daclaratur [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] viîjablïlue uIlà poflÈißone vel tradi tiene f tran iro díubimndñinö eifper texu h E 8 o ffÍde legar zt L 44 1 L 86ï f 2 f de взять 1 дыша 64 Л1 1ё [...]
  [...] rinrem 4 Ajjrerturlimimtio tm exiure communi уайт есл ЙгийощЬщ ря triiséanbredn rit s4 т f f f Toffe in te lamemodebem Идете teflatorem Ü dîgpofcereCT ioc non Дне cau a Ínculvant [...]
  [...] f ц ь х a v I l о b I s ß v х I t ъ f О I д l è ъ i il 1 I 4 о l н ь l 1 ъ n С [...]
  [...] С ч nu l х l п р l f l с д x о f u п о l ч a ц ъ к в т ц D U l h Í о t n l l x l [...]
  [...] а х l n и r l r Ц а f i ч 0 I L l и n l n tl l è ЭВ ЕЕ S I f UTRIUSQ ЕТ FEUDA i LIS PARTIBLIS NECNGN BAVARIIE CONSTITLL [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] R E EXTRAORDINARIÓ Puôlicé defendendas ìf cepit JOANNES FELIX OSSINGER Monaccnfîsî Philofophíœ Magifìer Sc 1 U Candidatas lococon i eto Í1ori f шт С pomeridiani Primo juli Anno M DC LXXVIII NGQL [...]
  [...] if Si f f Íiiz f L м C d одет у Cui aurem nec hre fçriçeiitig priori longe Rt obab il i q t placebit dicerel poterit cum 939351919 a A f ig n [...]
  [...] d e n1 quid ein regullariter in numerata p ecuni af f i i isîf f an9t P Q idi s Pi f bs vi Qvi àv М lim ш дцуйцчццща п 1 еа п [...]
  [...] lo 4t 2 P rlßr f ß1gf4 Qddeŕïm Alia vidcri poßgr n io Qq1opLpa11tiari qui in cer tam quantit atcu x tcrtiam vel diinidim P f r m f r 1 ïi1i1rn 1 i [...]
  [...] invellirurac красы paéro h anc 11C fg 0f Qifœßiones dzjîcilìvre f ex ture А fucçel ìonisindo em alterare auque adeo çonvenire pollinr ul f1 n feud um non рис langninis fed in [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] FLORENTISSIMA AC ANTIQVA ELE CTORALI UNIVERSITATE INGOLSTADIENSI PROFESSORE EXTRAORDINARIO Vublitè defendertelas fujeepit JOANNES FELIX OSSINGER Monaccnfis Philofophiae Magifter J U Candidatus loco сон futto yhorts A tè С pomeridianit Primo Julij [...]
  [...] fumpt fun Í jus epulchr u Cod eodem videatur Andr Ifernia intit i f 1 Prjtpofitus tit f f f eodem lib Camerarius ibidem Pyliani à Pyleo antiquo Gloffatore primo ferè hu [...]
  [...] do orum fentenia fecums lath Gammuni feuddli Bavaricô Ian de Arctduinfeudißainfignis conclu f feudal cap conclu f y f g cum feqa quodfeudum à vaíallo illitit alienatum etiam contra do ffîin um [...]
  [...] jus fenttnti exmemorato Zafio äff eruntиr CT tit 40 y ers prater сt cum tit f f feud hb a daclaratur 8 lus ЬаУаrкюп in hoc puntio a urt communs non diÇcrepat [...]
  [...] tamen aliunde obligatus effè adreßitutionem 4 Quoad prdfcriptionem annuarum obligationum adducitur fententia communiffîma f f Noßra proponitur ex dijfîciûimaL cùm notiffimi cod de prjefcript 3 0 annorum probatur 6 Decimée [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] INGOLSTADIENSI P R О FE S S О R E EXTRAORDINARIO P14 lité dcfìndendu Нард JOANNES FELIX OSSINGER Monaccntis Philofopbiz Magißcx 8c 1 11 Candidatas laca штифт antë 0 pomeridiani Primo juli p Anno [...]
  [...] тли чашу1А3 7 Ады л д тюка ЁСЁЁО Й да за г9 гЁФШ ЁЁЁ ggü ЁЦ ŕf f ìíF f ff Tf îŕmçŕfŕ Émîëŕfjŕ Ь фдфр жммъмыьжфрмжже жд israz aiâzzìtzi tìx sixì на Z NOMINE [...]
  [...] bûdiummcurrunt 41 hac caufa fuit cur has nolìras primitiaa volu cri musctiam Натр сопШшЦопйЬиз accommodate f f nuäs l www i ëêêâêijlìêëìäë gennpnm müîwnnäswwnnù p n э Iyar Aa 7 туг irl mln [...]
  [...] Garationale atquc ratione vivere debcat o an Bologna т L i п zo f упадет див iuris nullaquc autorítaus f4 c l lìt nt princeps non lit animal rationale mnttalc псошт abfolvere [...]
  [...] correè a 4 Pore f iatutum fieri badi ш lapfu decennij treditor non amplius 4u Шиит y Digffi llimui locus ex Bavaria erhmmm enum iii 7 т i f umß ßzugiiusúbcr einen Eonim [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] B115 D ESILM PT IE 27 S Dgo Ter ORtímgTMaxímo Alllfbice МГ f йпс1х а Еаёцпапзцщяагсгё f ßpßfrff c Éíyß Íg f P REÍPDE CH R I ST О РНО К О CHLIN G ENSPERGERO [...]
  [...] omnes liermriancs f ï El ar nulla olsfŕan I pM Crfprionerev c 1re C2fFr ler cu rm диет dp eniorrm Ragni ища lxczremprawcferrter non olůrmìnpafhrurn Édermm bujusmodi 4Íiemm o F5 i l1 [...]
  [...] lßlii Аппо пс хины ш д o ь э I А Ш 5 172 Juanan шире zinck f A f VRIS O l trg 5 Ь s а Щ ч ъ ILLUSTR 1 ci ватта om DOMIN [...]
  [...] дымит 7 Georg Branden j 1 РОВ Canon дяди липли В ЁЖ ч I f обет 1101155 афишам jure jv f s T1 о 111 Ат aůio nes perform es infor externo mala fmt [...]
  [...] dfníqueividetur rex in ring verf 0rf0f I íbi gpr fu prione autem 30 mmorum ßbmovebarur ram ьт q à r ignoran U in т 16 4 fEud 2 ibi ß guìrper o rm [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] ROI F U Rïl UM D QCTO RLLTIN ALMAªª FLORENTISSÏMA AC ANTÍQVA ELE CIÑORAL UNIVERSITATE lNGOLSTADlENSI RR O FE S S O R E EXTRAORDlN ARIO Publica defèndendas ſta capi r F OAN NE [...]
  [...] ratione vivere debeat Jaan Bologna л о т L 1 n ю f quod qui que ïuris nti lláque autoriras f4 ere poflît nt princeps nonlîtenimnl rationale mortale nec cum abfolvere à [...]
  [...] minorum per tex in L ma gixpnto l de reims еошт Ü Тех in L 4f de uref ci f Inter метил jure Canonico ad allenationem requiIxtaspraceden ДЫМ 14 10 Communiter ftd malê [...]
  [...] eodemdifponere iure Valeo ut poli mortem ufufruéiuarii ad alterum решета L qui f uëius z ç L fun f di 3345 deußt iuflJe at L ut bœredibu gaf de legal 2 AndnGnil [...]
  [...] ulte поит 4 тёти límit at i o мт ех f ure communi уайт conßitun mibiu l ga mi запах Ь т s4 т f 1 Терн in t e ìamemo деЬет Идете ге Ьиохет [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] Juvcnruris ex ccb l и i ff à 17 f и í у I J f r ç ff n 4 l 7 т f d 4 ŕ f a l rw д 1 у 1 А L L [...]
  [...] arr hrnc unius anni impegnarsi adam L tailler aft nt inprin UL ßitndrrm fin f f f f i r nmfi ili д mancnte interim obligationc in foro animee ri isgiiikquidcmmmdcjure communi [...]
  [...] duó tus pro vi и и u Il r 7 f f f 4 4 Ч 1 ff l Y л l bv А Í f r a Y А 1е дц Y immuni дилемма 67 [...]
  [...] loco uxorem duxiile nunquid uxor ex conllirurionibus Витей mmf i f Lf H ff f y j 7 l l f f к l ч fr 1 A м v a ч сшит feudali [...]
  [...] гс тети 6113 f ièfliíímem corporalem vindicari tex in L I r трат da Wifi L mimic f6 ibi vind raxio non u gregis im С peru ii re f f ï Qdi mum [...]
 • Quaestiones difficiliores ex diversis iuris utriusque et feudalis partibus, nec non Bavariae Constitutionibus desumptae
   Textstellen 
  [...] empri f f 5 SVMMARIL я Senathbußflgâ Ifeüeránä иудеями amid 11Min 1f пи шли детищ ъ R î шт и 1 за а Дог фиг y g ll ìfœ f f i 2 [...]
  [...] Sv I О N 15 3 iL Es 5 1f fR A mm1 v дн Ёвдщздзд l т f Ivmsvrmvsœmzwwrn т К 11з ввзгчмвтж 3 и i f м 5 2 п Affçrho 1 и SVMMAfRfrJÄ я [...]
  [...] pof L 3f vfunt Il f г за f ŕ i www iîmt батист aut qnò mìnûs íi armińmediri linternlîm legis requfifìtaconcnrrant 03 l V то pauß yf i Algar Eg f gmk Lagaf [...]
  [...] d fed quod noluill e тащат с n ilì ex grati afcìenter difperi faveur f 4 г Í f f u А Zìxtiu длить ß1íuaruralim In гиде jurenatu rali Gemini Ú вши Pro cuius [...]
  [...] 50M x 6457 l ì w35 f 1 с мы fri игщмдцш i i 2 XI Ч p ям wf ч ъ ï n L mi F A 1 f ftpk j SVMMAxLLd gj i Publica [...]
 • Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. 21. 1859/61 21
   Textstellen 
  [...] Felix Mayer 1740 1743 Johann Felir Hugelin Oſſinger 1743 1749 Bonaventura Gäſtorfer 1749 1752 Johann Felix Oſſinger 1752 1455 Bernhardin Kapfauf 1755 1758 Johann Felix Oſſinger 1758 1761 Bonaventura Gäſtorfer [...]
  [...] Kandler 74 1746 Joh Felir Oſſinger 75 1749 Ambros Schmidt 76 1752 1755 Bonaventura Ger ſtorfer 77 1755 1757 Theophilus Frohamer 78 1758 1760 Johann Felix Oſſinger 79 1761 1762 o Bonaventura [...]
  [...] Director des geiſtl Rathes wurde 1698 auch Propſt zu Habach 18 1719 o ſtarb 1756 Johann B Oſſinger ein Münchner Pa trizier geb 1688 war der erſte infulirte Dechant bei U L Fr [...]
  [...] Zuk 36 1748 1751 Johann Evang kali Edelweck 20 1712 1715 Karl Andreas 37 f751 1754 Karl Joſeph Schlechtern Stiller 21 1716 1717 Kajetan Jo 38 1754 1756 Johann Evang ſeph Khuen [...]
  [...] Biſchofes Johann Chriſtoph zu Augsburg vom Jahre 1668 vor Augen worin er ſtreng auf Einhaltung dieſer Verbindlichkeit drang da St Leonhard keine Cooporatur ſondern eine Pfarrei ſei Dem Verfaſſer liegen [...]