von 31 Treffern sortiert nach

 • Chronicon Monasterii Reicherspergensis In Baioaria, Ante Annos CD. Congestvm : Cui accesserunt Varia Diplomata Romanorvm Pontificvm Ex M.S. Codice peruetusto
   Textstellen 
  [...] xxxvi Et Ar chelaus filius eiuspro eoinludxorumregnumab Augu ftofubftitutuseft Anno séptimo Puer Iesvs exiïgyptoreducitur Roma tam dira fames erat vt Anguftus laniftarum fa milias omnesque peregrinos ièruorum quoque maxi mas [...]
  [...] veniunt ibique çohacrenc Aportólo Paulos tuneprimum inibi Ecclefia fundamenta ia ata Anno lu Tanta fames Roma erat vt С arfar cor Su r cl C 1 reptus à populo cörtuitijs fragmïnibus pañis [...]
  [...] furorem populi cuaièrit Ipfe ftatim tiii ft XXX quinqué íenatores с с с íimuí équités Roma nos minimis pro eau fis occidii Anno lui Philippus Apoílolusin Afia in ciuitat Hierapoli lxxxviii [...]
  [...] praecepib Matrem Jfratrem íororem vxoi rem caeteroíque ömnes propinquos cognatosfuos fine caula occidit primuique Romae Chriftianos fupplicijf g С H R О N I С О N mor tibus affécie ac per [...]
  [...] luangcliíla in Alexandria со ronatur гАтго rxv Anno lxv r Sub Neroniana períecutione paífi íunc Roma Proceflus Martinianus x l v i i qui baptizati crant àbeatoPetro Mediolani Nazarius Celíus Anno [...]
 • Chronicon Monasterii Reicherspergensis In Baioaria, Ante Annos CD. Congestvm : Cui accesserunt Varia Diplomata Romanorvm Pontificvm Ex M.S. Codice peruetusto
   Textstellen 
  [...] ioxxxvt SancbsïïenecficTtus AbbasapudCa inumpoítíolitariam vitam claret Caífiodorusquoque rimum Romae cófuljdeinde iènator ad extremum mo achus radusclarec Aratoretiam Roma na Ecclefiœ fub iaconus clarete Anno ioxxxvii Vigilius Papa RomanamrexitEc [...]
  [...] flammis exurunc Anno IDCCCLXXXIT Anno IDCCCLXXXV Anno iocccLXxxvi MarinuspoftloanncmRoma nam rexit Ecclcfiam AnnO IOCCCLXXXVIT Anno iDcccLxxxvur Adrianus III Papa Roma lam rexit Ecclefiam AnnO IDCCCLXXXIX 4k Karoius Imperator [...]
  [...] Ar chelaus filius eiuspro eoinludaeorumregnumab Augu ftofubftitutuseftv Anno séptimo Puer Iesvs ex gypto reducitur Romae tam dira fames erat vt Auguftus laniftarum fa müias omnesque peregrinos íeruorum quoque maxi mas [...]
  [...] eum fuerunt à fuis confolîus interije Anno XL Agrippa cognomento Hcrodes qui ad ami ciciam Romae С ai venerat ab eodem Caio iam Carfare à vinculisi abfolutus Iudaeorum genti prçficitur Herodes [...]
  [...] ibiquc çohacrcnt Apoftolo Paulo tuncprimum inibi EccIeíiíE fundamenta ia íata Anno Li i Tanta fames Romae erat vt Caefar cor SBtf c reptus à populo conuitíjs fragminibus pañis turpiífí mè infeítams [...]
 • Defensio Lvdovici IV. Imp. Ratione Electionis contra Abr. Bzovivm
   Textstellen 
  [...] Ecclefiagfententiam temnit meque talem im am mo Ecclefie Pomtuficatu ferendum sumt quoque admowiti Auemiemi Romæ falf legati ex Germammia me iw mamus regé Galliarum incidamt meque enim itiwera tuta fore [...]
  [...] Finità Comitiè mifit Aueniomérurfism Romã falf impera tor legator viros prudëtes iuxta ac eloquemtes Gerlaci Comi tem de Nº au c E m Gurien êm qui Romae Auenioni per benigmefant à [...]
  [...] tipimapedum o culabeatorum Wacante nuperperfelicä re nor asaar eordatiomã obitum seremißìmi Dfii Hemrici quomdam Roma j norum Imperatorú ipfo Romamorum Regnofeu Romamo Impe  rio mobù vaà eum Reueremdo Dfio [...]
  [...] R 1 c 1 quomdam Romamorum Imperatorù vocati quifuerant euocandi di qui in electione Regiº Roma morum ius habere digno cumtur ac pre mtibw diäa die ad eligendum ommibus qui voluerumt [...]
  [...] huiufmodi prefumpto momime titulo mom comtemti ad admimiffratio mem Iurium Regni Imperjim mamjfeffam iniuriam Roma me Ecclefie ad quam vacamtâ eiufdem Imperjficut imprefem tiarum vacat regimime pertimere dimo eitur Nos [...]
 • De Sacr. Rom. Imperii Septemviratv Commentarivs
   Textstellen 
  [...] eine Valentiaiamu Iunior a5 сшит eonominefalut ti Imperiopotiti imt Tirado iw Hißama à отит noua Roma Imperator deßgrtatm non longo mterxta Íopo Ifolue т perauit Ú a iuiß inter шш Jreadium [...]
  [...] Лиф in te lamento Дм inter flic regno in tre partes фунт vaituiquefu i parte Imperium Roma Rfp Ми лит boveß ip am Ca aream Ú Imperia em dignitarem mim l f mè dimßr [...]
  [...] I v s щам Papa V eongregatâ íynodo ia сытым tuit eonfentientibus поташ 8 omni clero Roma fg 2624 num Imperiumapud Germanos debera perpetuisfu xanga 1 turis tem ponbus permanere ita vt [...]
  [...] Germa nos Снко NicoN NoRrMBERGnN M S Cumquo Ottone III Henricus Dux pro tune Ваиагйа Romae cxißens idem in f editione fideliter aitititzponcig cum ad Im perium per eleaores primus electus [...]
  [...] вдад e ы gnimem lmperij gubergandamfuir ergò штанин Yr feprem proceres oflìciales треп й Regern Roma num eligerenr perßRomanum P ounñccm Imperiali а ï d iademaremorouandum quorum vr Спин eli fun [...]
 • De Sacr. Rom. Imperii Septemviratv Commentarivs
   Textstellen 
  [...] RudpertusCancellariusadvicem vacationis archii capellani recognoui Dat XIV Cal Nouembr Anno dominic incarnat DCCCCLXVIII Romæ in Ec clefiaS Petri Indi t VIII feliciter Amaen Anno Ot tonisM Imp AuguftiregniXXXII ImperijVI [...]
  [...] I Indi V III Annoautem tertijOt tonisregnantis XIII die Imperialis confecrationis eiusdem A um Romæ feliciter Amen XLV I p Hildibaldus Epifcopus Cancellarius viceWilli gì ìarchicancellarijnotaui Dat Kal Nouembr [...]
  [...] Anno DCCCCXCIX indi t III an tertij Ottonis regná tis XV Imper III A um Romæ feliciter Amen I Heribertus Cancellarius vice PetriCumani Epi fcopi recognouit l at X Kal [...]
  [...] dom incar nat MXIV anno Dn Henrici Imperatoris regni XII Imperij eius primo A um Romæ feliciter Amen Nota legemd Heribertivitiomfèriptorù proculdubiofaéìum eft vt Eupbraraluspro Heribertopomeretur fuit autem tumtâ [...]
  [...] hæres in r gno fuccedens c defecumdo Ottomeffc Natale T on ni 0tto primus celebrans Romæ Xi II cx maiorib v e ψ r E M w I r A rv rzyr vrbispoft [...]
 • Chronicon Monasterii Reicherspergensis In Baioaria, Ante Annos CD. Congestvm : Cui accesserunt Varia Diplomata Romanorvm Pontificvm Ex M.S. Codice peruetusto
   Textstellen 
  [...] hominum qui ante eum fuerunt à fuis confoffus interijt Anno xl Agrippacognomento Herodes quiadami citiam Romæ Caivenerat ab eodem Caio iam Cæfareâ vinculis abfolutus Iudæorum genti preficitur Herodcs Tetrarcha filiu [...]
  [...] Matrem fratrem fororem vxo rem cæterofque omnes propinquos cognatos fuos fine caufà occidit primufjue Romæ Chrißianos fupplicijs frro Swt Cl c u 8 c H R o N i c o N [...]
  [...] lxiv Marcus Euangelifta in Alexandriaco trOnatur Anno lxv Anno lxvi Sub Neroniana perfecutione paffifunt Romæ Proceffus Martinianus xlv 1 1 quibaptizati erant àbeato Petro MediolaniNazarius Celfus Anno LXVII Anno [...]
  [...] Iudæorum tenebat aduerfum Romanos durè rebellauerant Anno Lxx I Anno Lxx 1 1 Petrus Apoftolus Romæ crucifigitur Paulus quoque Apoftolus decollatur eodem die Linus Cletus pofteos Romanam rexerunt Ecclefiam Sub [...]
  [...] fùis crudeliffimè confoffusinte rijt cadauereiüsexportatum ignominiofiffimè fepul rum eft Ioannes Apoftolus Euangelifta abeo Romæ in feruentis olei dolium miffuseft Et cum illæfusexiffet in Pathmon infulam relegatus eft vbi Apocalypfin [...]
 • Chronicon Monasterii Reicherspergensis In Baioaria, Ante Annos CD. Congestvm : Cui accesserunt Varia Diplomata Romanorvm Pontificvm Ex M.S. Codice peruetusto
   Textstellen 
  [...] eius pro eo inludícorum regnum ab Augu ftofultfHtutuseft Anno séptimo Puer Iesvs ex jEgypto reducitur Romae tam dira fames erat vt Auguftus laniftarum fa milias omnesque peregrinos ièruorum quoque máxi mas [...]
  [...] ante cum fuerunt àfuis confofïus interijt Anno XL Agrippa cognomento Herodes qui ad ami citiam Romae Caivenerat ab eodem Caio iam Caeiàreà vinculis abfolutus Iudarorum genti prçfîcitur Herodes T rarcha [...]
  [...] ibiquc cohacrent Aportólo Paulo i tune primum fnibi Ecclefiae fundamenta iadata Anno lu Tanta fames Roma erat vt Сгсйг cor S9tt c e lt reptus à populo conuitijs fragminibus pañis turpiffi mc [...]
  [...] mc infeftatus vix furorem populi euaíérit Ipíe ítatim XXX quinqué íénatores ccc íimul équités Roma nos minimis pro eau fis occidit Anno L 1 1 1 Philippus Apoftolusin Ada in ciuitate [...]
  [...] xiy Marcus Xuangelifta in Alexandriaco ronatur Anno rxv Anno lx vi Sub Neroniana pcríécutionepafliíunt Romae ProceíTus Martinianus x l v i i qui baptizad crant àbeatoPetro MediolaniNazarius Celius Anno LXVII [...]
 • De Sacr. Rom. Imperii Septemviratv Commentarivs
   Textstellen 
  [...] R G E N M S Cü quo p 9 Ottome III Henricus Dux pro tunc Bauariæ Romæ exiftés eidem in feditione fideliteraftitit poftq eum ad Imperium per Ele tores primus eleétussft c [...]
  [...] infrà dicendù cow abit El c T o R v M Imperij literapublicaadSummum Pom tificem quae Romæ ex amtaeutbemticae Nos Principes Imperii vniuerfis præfentem pagi nam infpe uris Compleétens ab olim fibi [...]
  [...] WudpertusCancellariusad vicem vacationis archi capellani recognoui Dat XIV Cal Nouembr Anno dominic incarhat DCCCCLXVIII Romæ in Ec clefia S Petri Indi t VIII feliciter Amen Anno Ot tonisM Imp AuguftiregniXXXII [...]
  [...] dom incar nat MXIV anno Dn Henrici Imperatoris regni XHI Imperij eius primo A um Romæ feliciter Amen AVota legend Heribertivitiom fèriptor proculdubiofaéìum eß vt Eupbrarduspro Heribertopomereturfuit autem tum [...]
  [...] Indi XI annoautem regni Dn Henri ci XX A um Ratisponæ feliciter Amen Praefiden te Romæ apoftolicamfedem Gregorio V II qui Hiltprandus LXIIX το4 D e SA c R Ro M [...]
 • De Sacr. Rom. Imperii Septemviratv Commentarivs
   Textstellen 
  [...] 61 p rodeßb pqßßmfaßcrê mandes dílìfa em m Болит на ì уля п рёв 5 дедах Datum Roma die 2 3 74 muru 16 6 DJu miriam ml I OBERTVS Card B EL L АК М1Н75 [...]
  [...] hacrcdi iure fanguinis liuc fueeeiiìon xsanondgitur iure eleéìiouisfeu vigore fan lionis Gregoriana IN MONARCHIA ROMA NA QVIS DESIGNAND ORVM C ESARVM Mos АВ ОСТАУТАЪТО Auguûoy q ue ad Othonem Il I [...]
  [...] erem tu ea отпел и пилигрторошфтг Т codo fu Hg ßa nu i Grafi mo noue Roma Imperator царили поп longo interuußopoßfolu im perauit fg diui ö inter flu Areudium gj Honorium [...]
  [...] enimLß lagnu dingo in tißamentofuo тиф 204 regno in frei partei имущий winzigì parte Imperium Roma 10 wa Crfzream f Imperia em dignitatom mini те шлифа притащи ratum valente Зитто Pouti [...]
  [...] nos Cnn oN 1 co NNonIMnEnan MS Cû fquo диопсид Henricus Du x pro tune Bauaria Romae exifiês eidem in feditione ñdeliter añititzpofiq cum ad Imperium per Eleeìores primus eleâus cli fr [...]
 • Chronicon Monasterii Reicherspergensis In Baioaria, Ante Annos CD. Congestvm : Cui accesserunt Varia Diplomata Romanorvm Pontificvm Ex M.S. Codice peruetusto
   Textstellen 
  [...] opibus fuis Roma euacuata cft multaquemilliacaptiuo rum fímul cam diuitijs regum multorurrij cum regina Eudoxia quar Geiíericum adhoefacinusinuitauerau duabusquceiusfiliabus Carthaginem abduttaeíl Ca pta itaquo à Geiíerico Roma eil poil [...]
  [...] Apodólo Paulo i tune primum irübi Eccleíiae fundamenta ia Uta Anno L i r Tanta fames Romae erat vt СгсГаг cor SBtr c c 1 reptus à populo conoirijs fragminibus pañis turpifli mè [...]
  [...] infeftatus vixfurorempopuli euaferit Ipfe ftatimIbM c l r xxx quinqué fenatores с ce fimuí équités Roma nos minimis pro caufisoccidit Anno tin Philippus Apoftolus in Afia in ciuícatc Hicrapoli L X [...]
  [...] confoíTus inte rijt cadauer eiusexpor tatum ignominiofiffimè ièpul tum eft Joannes Apoftolus Euangelifta abeo Romae in feruentis olei dolium miflus eft Et cum illœfusexiflec in Patbmoninfulam relegatus eft vbi Apocalypfin [...]
  [...] nec vinum fi Hfe aqua necaquam fine vino deberé ofterri decernens Hie beatum Hermen vrbis Romae praefedum baptiza uitcumrmlle с с i v ferais ibis cum vxore Scforore filijs cumvxoribus filijs [...]