Facebook

4 Treffer sortiert nach

 • Aventinus, Johannes: Annalium Boiorum libri VII
   Textstellen 
  [...] teftantur ab amoribus mulierum alien iia musfemperfuit CumveroiamadannumvIqi ztarisfuxcûelibé vitam du xiffet cum Ofvaldo Rueland 8г Erafmo Brimfio de vxore ducenda confulerc cœpit ferioqi fxpius muitos locos ex facri sliteris [...]
  [...] ítihcre morbo correptus ftatim cum R atiiponam vemflet calidum pöpofcir lili iqüí aderant intercaîterosÔfva dusRueland Êralmus Brims vaporarium calefieri cu rarunt tandem etiam calida orTula abforpta fe in cubile dcelíhaüit [...]
  [...] xm Пылит ddarum ni ï ne aretChriftum non dimittendum fed capite pleûendum eût COMMOOVS ANTON AVG TR P IMP S С COS IV M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT 0 P [...]
 • Aventinus, Johannes: Annalium Boiorum libri VII
   Textstellen 
  [...] ab amoribus mulierum alienifli musfemperfuit Cum vero iamadannumvfqj aetatisfuarcoelibé vitam du xiflet cum Oivaldo Rueland Eraûno Brimiîo de vxore ducendaeonfulcre coepir ferioq fepius multos locos ex fecrisliteris fuadentis difluadentes [...]
  [...] viribus eflèt initineremörbo correptuSjítatimcumRatiíponamveniíTetíCalidum pópoícit Il i qui aderan t inter carteros Öfvaldus Rueland Erafinus Önms vaporarium calehari cu rarunt tandem etiamcalidaofrulaabforpta ein cubile declinaüit Altero die praríentibus [...]
  [...] Chri inttwuftut Шапцт delatum nifi negaret Chriftum non dimittendum fed capite ple endumeifa COMMODVS ANTON AVG TR P IMP SC COS IV M COMMODVS ANTONINVS AVG PlVS BRIT 0 P M [...]
 • Aventinus, Johannes: Annalium Boiorum libri VII
   Textstellen 
  [...] íémpcr fuít Cum uero iam adannum ufq 4 aetatis fua саЖ bem uitam duxiílét cum Oíualdo Rueland Erafmo Brimiio de uxore ducen da confutare cçpit ferioqj içpius mukös locos exfacríslíteris íúadentes [...]
  [...] in ítinere morbo correptus ftatim cum Ratiíponam ueníffet calidum popofcít Illíquíaderanr 8 inter cçte rosOfualdusRueland Era musBnmß uaporaríum calefierí curarunt tandc etiam calida offùU abforpta íe in cubile dedínauít [...]
  [...] Vetus enim lexera Chrííbanum delatum nífincgaretChrií ßum non dimittendum fed capitepleftendum efte COMMODVS ANTON AVG TR P IMP S С COS IUI M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT P M [...]
 • Aventinus, Johannes: Io. Aventini Annalivm Boiorvm Libri VII
   Textstellen 
  [...] alienifli6 4 mus femperfuit Cum vero iamadannum viq 4 artatisfua ccelibc ritam du V xiffet cumOfvaldoRueland Eraimo Brimfio da vxoreducenda confiriere coepit erioq íxpius multos locos exücrisütcris fuadentis diíTuadentes [...]
  [...] Chri murmgw ftianum delatum nifi negaret Chrrfturn non dimittendum fed capite pleftendum elle COMMODVS ANTON AVG TR P IMP S С COS IV x M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS BRIT 40 [...]