von 50 Treffern sortiert nach

 • Neapolis Urbs Ad Verissimam Effigiem Petri Alexandri Aeneis Formis Nuper Expressa
 • Metropolis Salisbvrgensis : Continens Primordia Christianae Religionis Per Boiariam Et Loca Qvaedam Vicina, Catalogvm Videlicet & ordinariam successionem Archiepiscoporum Salisburgensium, & Coepiscoporum, Frisingensium, Ratisponensium, Patauiensium, ac Brixinensium, simulque fundationes & erectiones Monasteriorum & Ecclesiarum Collegiatarum
   Textstellen 
  [...] ôte Alia funi hac Yerba ас öCc S v n hoc ûue fcquentibus Epifcopis Iohannes tettìus Pon Anno Domini 9 6 7 Ecclcliœ Brixincn ptœrogatiuas quaiòamîx nationcs fecit quas an [...]
  [...] plura fcire cupit vidcatAuûtiam VVoliïgangiLazij AN ы 01493 obiit Vlricusdc Freuntfpcrg EpifcopusTridcntmushuì nis tettius cui fubůitutusců alius Vlricus de Liccl1tcnûain Tyto1 îi C а Tridentßcßtixineñ quartushuius nominis l [...]
  [...] Matrona Gii cla nomine de Afmunting locun S Benedi um elegí t Marquard us maritus tettius A gncs filia Robettus nus fili j Dietheric us frater DominiMarquardi de Dorf НЕ N [...]
  [...] non abs re am oueturiterum Anno 1135 1 1 V L R I C V S tettius vir 81 prudës Se religioqu admoduni fubrogatus Gofoldo fapienter ôc pièprœfuit annis 25 1mpetrauit [...]
  [...] per fratrespoftulatusßnno 1347 Obiit 1349 v1 N011as Oâtobris xxxvu C O N R A DVS tettius Kazpeck ante Carolum ele tus vt fupra Obiit anno 1362 vu Calend lunij Hic à [...]
 • Ioan. Tilii ... Commentariorum & disquisitionum de rebus Gallicis libri duo : nunc primum Latinè redditi
   Textstellen 
  [...] Junioris regis ororem Alexia Franca quz Bono 74 IO TILII COMMENT Theobaldo comiti Bleieniì nupicrat Tettius Theobaldi Magni illius fuit Ste phanus Saniertanus comes pater Guilhelmi illius qui ex Iiabella Rognieniî [...]
  [...] Campanienii fami lia accidit Primus illius regni fuitEnerus Bigorreniis comes iecundus Garcias 0 filius illius tettius Sanceus Abarca quartus GarCias iccundus quem Tcmulcn tum agnominant quidam quintus Sancarus fecundus appellatus [...]
  [...] obiit atq infummo templo epulrus eitinter maximum altare 86 faccrdotum ac Diacono rum cathedras Tettius Ioannes Dux Tutoncniis mortuo Ludovico ratte Del phinus Vienneniis iiliarum IoannisDucisBurgundia uni promiii [...]
  [...] 86 quintus fuerunr gemini Carolus 86 Henricus anno 955 nati E quibus Hëricus paulo рой baptilmum obiir Carolus Dux Lotaringiz vo catus elijunior quia Carolomannus 86 Carolus nomen unicum efliciunt ut [...]
  [...] Hugonem Capetum venerimus unà exponemus Carolus autem Crallus die lexto Oûobris anno 890 fpoliatus ей Imperio De C arolo Simp ieegRoÉermß Roa oÍpÍJo Regißua Ex Carolus vocatus Simplex a conliitutione iplius [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 1. Complectitur Historiam a prima Boiorum origine usque ad annum Christi MCCCXIV quo Ludovicus IV. Bavariae Dux electus est Imperator Romanorum
   Textstellen 
  [...] dominus occumbetct famuli pattes etant mox in ejus locum fuccedete uòd li 8 hic cadetet tettius de mottui locum in acie occupabat jam vetò li primatius vulnete debilitatus iate nequiret in [...]
  [...] fordéfque labor abat fuerus plurima polliceri vix pauca prœllare quo nihil in principe tutpius niliìl tettius ad majota adfpiranti Bellum 80 Partis I Liber III Bellum deniqiie politentatam pacem lulcepit in [...]
  [...] eò quòd ille quem paulò pòfi fafiigio admorum videbimus à pletifque domefiicis Scriptoribus Theodo tettius appelletut Quòd fi vetò Theodo Vacarusà principe Bo otum fiirpe refcindatut hand dubiè Theodibal [...]
  [...] cpa tuor viros ex omni fapientum numero feleâiffimos ptzficiebant quorum imus зоосада alter prudentia tettius moderata animi fottitudine quattus continentìâ przclarifiimus tenetam Principum adolefcentiam peculiaribus finguli рисе ptionibus [...]
  [...] fetter ufus ex ti giiis ac tabulis coiificiendum curavit Anno fequenti qui feptingentefimus nonagefimus tettius fuit opus molitus eff quod fi effeûum dediffer ingens orbi tetraruin coinmodum attulifiet Illi [...]
 • Ioan. Tilii ... Commentariorum & disquisitionum de rebus Gallicis libri duo : nunc primum Latinè redditi
   Textstellen 
  [...] juvenis vita defunâus efr ann n 75 ас in Dionyliano epultus fecundus Rex Philippus Pulcher tettius Carolus Valeúorum comes quartus Robertus immatura масс mortuus Altcra О DE REBVS GALL À LIB I [...]
  [...] Croyani uxor Filii autem fuerunt primus rcx Iacobus comes 4o Marchiz ecundus LudoWicus Vindocinenlis comes tettius loannes Sclufz 86 CarenciiDominus Iacobo regifueruntuxores duzzpriorJoanna fecunda regina 81с1112 611е11Ье115 р06 е1101 [...]
  [...] quinrus fuerunt gemini Carolus 85 Henricus anno 913 11 111 Е quibus Hêricus paulo polt baptilmum obiit Carolus Dux Lotaringiz vo catus eli unior quia Carolomannus 85 Carolus nomen unicum eliiciuntmt [...]
  [...] contigit cùm regna adepti eflentiCarolus primus Sicili RexfraterSiLudov ici fcribebat Carolus Dez grazia Rex Himßljmomm Ó ламами Regis Gaäiußomes Andiumßrofvineieg ŕ Forcalqu rii Carolus verò Valeůorum Comes Philippi [...]
  [...] Hugonem Capetum venerimus unì cxponemus Carolus autem Cralfus die exto Oerobrisßnno 8 90 fpoliarus ей Imperio De Carola Simplice Roêertoß Rodolpho Regiêm s À Ех Carolus vocarus Simplex a coniiirurione ipiius [...]
 • Nicolai Burgundi[i]. I.C. ... Electoratus Bavaricus Sive Apologia Christophori Gewoldi De Septemviratu Adversus Anonymum : Subiecta est explicatio l. leges & constitutiones. 7. C. de legib.
   Textstellen 
  [...] ka pror fus Sed quae го vtrum mu nus Hlud in Bohemum tranftu lerit Otto Tettius Nequáquam faraè Quippe íe x tan tum E4e torps Otto infti seweiáde um p Qiiis [...]
  [...] Quippe ex Papien fi tranfactionc Pa atinis non Bauaris pri ma debebatur electio Poft hsec Carolus Quartus contra ma iorum morem à Clemente Sexto Pontífi ce Maximo impetrauit Imperium quod Ludouico [...]
  [...] Comes abftinentibus ex pacto Bauaris furTragium contulit Interea Elector ату s TZavaricvs 6 ïnterea Carolus potentiae auidus quo fa ciliusaemulum conflceret cum Rudol pho Palatino Comice foedere inito filiam [...]
  [...] egmrlMñ А caciam acfem cto flop expíala s íolo hoc lo e commemorate i quàm multa Carolus iQuartusin Imperio perperam gciTeric r JdLí Qgod con tra prifca m Elçéroru m a u Ct [...]
  [...] Bâvakicvs 6s totum incentionis fuse fundamentum Pa latini confticuunt quo facilius rcfutari poific 3 os Carolus Dei gratia omanorum Imperator ßmper Augußus ЪоЬетгл ex recognofcimus publice per pr л fentes no [...]
 • D. Virginis Oetinganae Historia / [1]
   Textstellen 
  [...] peifoíTus medicante noftra Di uâ curatiK His paria tülit annus fub r fequens vigefimus tettius аш I Leontii cùm pater filium infe lici cafu in damarum venatione op preflum fummâhyeme [...]
  [...] A S AK His TOrI AB cusFrahconiam TI uringiam Sa niam Fnliam cum Lotharingie par te Carolus Craflus Alcmanniam cum Lothsringiaereliquo obtineret Carolomannus ad exemplum Ma r gni Caroli proaui qui [...]
  [...] líppo aiiisquc dica uerac j8 OeIINGANAE НГ5Т0Д1АВ Béfhm Poft Carolomannum donauicJ Tnomn Oetingano facello Carolus Craffus r complures villas vinearumqueRan tersdorffcnfiuiu Tabshcmenfium partem A C DCCCLXXXV Arnulphuslmp reljgioiiflimi [...]
  [...] ajerttni ejfe patronu faluo tarnen in omnibus iure ТЭкесс Janoérc Hifunt tefles Ttydege rw jhttmenßs Carolus Seccomen ßsy Epi copi zAlbertm Prapofitus Chino Decanui totum t Capituluni c Itaque liquet ex [...]
  [...] nabrugenfts c Comes Francifca Pal uia Joannes Chnftophorus Ba ro de Ruep iinguli aureis millenis Carolus Princeps Liechtenfteinius bis millenis rrecentis triginta tri bus de cuius pecuniae emolu mento feprem [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] Domui Aulitiaca etant allertutz ptzter hunc ho папа movebat in Cœlarem Matthias Rex Pannoniœ tettius omnium maximè formidaudus Princeps Turcarum 1 ЩаппоЬгст Fridericus omne Clirillianum nomen in hunc poliremum [...]
  [...] etat à coiicionibus ад convivas cœ teros Soci quatuor Hebraicè unus alter Grazeè Latiiiè tettius quattus car r rien dixere Inter hazc Collegij parietes mirá copiâ poëticorum operum aliorl [...]
  [...] Experteóiu s Carolus l ummo mane patti foinńium recitar rogát тпкыцм queme frulira fatigct exercit um Delphinum enim è vivis fublatum militaribus non indigere auxilijs Hœc катет Carolus velut cettus [...]
  [...] nutare veheincntiùs cocperunr cùm anno сонете Carolus Cœfar ingrcífus Italiam сит valido armorum apparatu grande pondus caufœ pontificiœ addidit Elus copias augebat Carolus Auûrix Dux qui cum poten te [...]
  [...] averlionem animóll que fecit ijs quos Carolus IV privatim lazlerat acceptas injurias vindicandi Bistum ш Наго ratio ad Domum Boicam proprie pertinebar Carolus Wenceslai pater WE NC is s Boheinici [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] В к ANDE викысим XXIX Tritbnn Chranßpanb bus vi oriam retulilfent Anno proximo Fridericus tettius Ratisbonenlis Epifcopus moriens edlem Ruperto Palatino Rheni Boiatiz Duci Othonis Molpacenlis ŕilio reliquit [...]
  [...] Domui Aulitiacœ etant alletturz prazrer hunc ho llilia movebar in Cœfatem Matthias Rex Pannoniœ tettius oiniiium maxime formidandus Princeps Turcarum Qqamobrem Fridericus omne Chtilirianum nomen in hunc politemum [...]
  [...] violare Experrecìus Carolus fummo manè patri fomnium recitar rogait типам que ne тайга fatiget exercirum Delpliinum enim è vivis fublatum militaribus non indigere auxilus Нгс tamerfi Carolus velut certus de [...]
  [...] in alios impudentiâ cenfuram lirinxerat deduxit Sed nos reliqua hujus anni exequumur Carolus operâ inter Tirolenfcs CAROLUS ш montes perditâ inlìauratis domi copiis julio menfe in inferiorem Bavariam ir в [...]
  [...] veheinenriùs cœpetunt cùm anno fequente Carolus Cœfat ingreffus Italiam cum valido armorum apparatu grande pondus caufat pontil iciœ addidit Eius copias augebat Carolus Aul itiœ Dux qui cum poten [...]
 • Historiæ Frisingensis : Quinque Ab Adventu S. Corbiniani I. Episcopi Sæcula, Seu Res Ab Anno Christi DCCXXIV. Usque Ad Ann. MCCXXIV. Frisingæ Gestas Exhibens ... / Tomus I. Pars Prima Prima Quinque Ab Adventu S. Corbiniani I. Episcopi Saecula, Seu Res Ab Anno Christi DCCXXIV. Usque Ad Ann. MCCXXIV. Frisingae Gestas Exhibens Historica : In qua Acta primorum XXV. Antistitum Frisingensium, à Divo Corbiniano usque ad Geroldum, ordine vigesimum quintum continuata, Ac Tum ex vetustissimis Codicibus, Membranis & Instrumentis, domesticis & extraneis, partim in hac, partim in Parte Altera Instrumentaria recitandis: tum è Synchronis, aliísque Scriptoribus deprompta ...
   Textstellen 
  [...] recepiffe Sceptróque ac Diademate abieâis coronam dein ceps Monafiicam elegiffe fupra iamiam annotavimiis Is Tettius à Catolo Magno Occidentis Imperator tres liberos reliquit Ludovicum cui iam Itali девчат ii [...]
  [...] jam fubintrâfiet Indie iio I 8 annus non quidem Boici Regimi nis fed Imperii ejus Tettius numeratetur Цитат Ьопа in priori illo tta iatu fuetint data 8 accepta non exprimirut in [...]
  [...] lios сх legitima uxore Carolus duos habebat Carolomannum ôcPippinum de quibus fuprà meminimus Filiarn verò Hiltrudem Ex Sonichilde Boja alium Filium fuftulir Griphonem nomine Carolus Princeps cùm mortem ibi [...]
  [...] лее s fuiffe Hamm Moguntia congregatos L Sequenri anno Chrifii 814 Carolus Magnus veluti itidem fupra jamiam Carolus Mea inůnuarc coepimus à terrena ad сое1ейет согопат migravit vir de [...]
  [...] 21 Marti D Benedléto Sacra anno Chrilti 1724 Reverendiflirnae I Celfltudlnls Тиге Inñmus Clicns Р Carolus Meichelbek Benediûoburanus а Pßzl 71 11 g Ь Ел ejua этого die 23 Alai с Aribo [...]