von 14 Treffern sortiert nach

 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] entes coibant in faeiiones in commune parabant belli fubficlia fuam qualem Ишак пор Joannes STEPHAN Енисею Karlsson VIII Fac rio cr vin ruis Нишу Ciara Elua ccn an 4374 cunque [...]
  [...] titulos ambienti l l ì Demortui Carrarij lilius Francifeus parte a Galeacio orbarus Stcpha STEPHAN ь no Duci Boico opportune fuas calamitates cemmendavir im etravitque ut ar CAR R A [...]
  [...] Ó 55 Invitatur adfuerfuc Caralunmd capgfndum Imperium lib 4 num 2 8 Elzßbetlia Sicula Stephan Ducia I xar maritur lib 4 11 43 Elißletlm Barnaóafvina Erni li Bay anru ex [...]
  [...] Oppidum tuebantur ЮТА on viti fortes Sigilmundus Schwartenlìainius Eralmus Sthiltius Albanus Clo simo fclius Michaël Bcerus öcHicronymus Staulfius Fuêre univcrlim propugnatores ХС quingenti Holies admotis tormentis murique ruinâ [...]
  [...] pararer ab codem rcvocatus men fes aliquot priorem locum tenuit In abeunris locum fufïeëtus Michaël Cellarius ejufdem iarinœ concionator De Schillingo F Clemens Sinder memorat cum hoc anno Рейс [...]
 • Joannis Adlzreitter Annalium Bojorum. Tom. III.
   Textstellen 
  [...] Proſett etiam voluit Diva Virginis x auto ſolido effigiem pul chettimioperis pretioſum donum Iſabella Stephan ll IngolſtadiiReguliDucis Bavaria Ηττα Regina Francia matris Caroli Vll qui res Francicas ab Anglisaffiictas [...]
  [...] 76 Eliſabet ha Henrici Ducis uxor defiuncta P l p 643 n z Eliſabethze Siculae Stephan Ducis uxoris obitus P ll p 31 n 43 D Eliſabethae Thuringicz mors P L [...]
  [...] 38 Embriconis Epiſc Auguſtani mors ſubita P l p 469 n 48ct D Emericus D Stephan ex Giſela filius P l p 359 n z jus caſtimonia P l p 4l9 n [...]
  [...] p 3 n joannes Plèudopapa exoculatxxs 8C relegatusin Germaniam P l ct 6o n joannes Stephan πω ΕΡιιἔοΡιιε Επιπιειιοπι Ρ ιι ΕΡἶπιπ πι 1οιιπιπιοι ιπιΒοπιιεπιΠε 8πιιιιΒιιπεοπιιΕππι Λπειιι Ρι οΡιιππι [...]
  [...] conteniioſà erario P II p 1 0 n 3 Suecos a Calenberga pellit ibid PecrusD Stephan ſucceſſo in Ungaria crudelisin Giſelam Regi Trajecto fercſuppcxias p z79 In 8 riarxz P [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] ceslao tecens cotonatg cum Ulmâ intercellit Mox ab eleötione 8 inaugura rione I Рцюкцм STEPHAN SENIORIS MURES Partis ll Liber Vl 111 rione Wenceslai cum ракет БйеЬас Impetij eiyitatibus [...]
  [...] Rc gni titulos ambienti l Demortui Carrarij filius Francifcus parte à Galeacio orbatus Stepha STEPHAN no Duci Boieo opporrunè fuas calamitates commendavit impetravitque ut ar C к A по ma [...]
  [...] exectationibus Joanncm legitimum Eccleliœ caput nequicqpam appe f tijt Ardentia am elim odia ampliùs MichaëlCazfenas 85Wilhelmus Occamus accenderant viti in I Francilci familia prœclari quippe quarn prier univerfam Cinemas [...]
  [...] alij ad ludibria ipfârmorte duriora Piura ferox genus hominum datutum era crudelitatis exempla niíi Michäel Gruçberus faââ ad Archiepifcopum папа rione totam rerum faciern ìmmutâffet Ejus enim duâu atque [...]
  [...] pararet ab eodem revocatus rnen fes aliquot priorem locum tenuit In abeuntis locum fufïeůus Michaël Cellatius ejufdem farinœ concionator De Schillingo F Clemens Sinder memorat cum hoc anno Fcßo [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] commune parabant belli fubfidia fuam qualem лишим пар J o А N N E s STEPHAN 17 2 Piscoptu Karlsson VIII Facrlo c1 питии Nuancier Chron E lua т и fm [...]
  [...] Italici Ке gni titulos ambienti Demottui Carrarij ŕilìus Francifcus patre à Galeacio orbatus Stepha STEPHAN no Duci Boico opportune uas calamitatcs commendavit impetravitque ut ara сд R R до lna [...]
  [...] Oppidum ruebanrur шт viti fortes Sigilmundus Sehwartenllainius Eraûrius Schiltius Albanus Clo iiDio felius Michael Beerus ô Hieronymus Stauflius Fuêre univerlim propugnatores XCI quingenri Hol tes admotis rormenris rnurique [...]
  [...] ali ariludibria iplì morte duriota Plura terox genus hominum daturum etat crudelitatis exempla nili Michael Grueberus зад ad Archiepifcopum tranii rione totam rerum facicm immutâifet Ejus enim ducl u [...]
  [...] feditionem pararet abeodem revocatus men fes aliquot priorem locum tenuit ln abcunris locum futioâus Michaël Cellarius ciufdem iarinx concionator De Schillingo F Clemens Sinder теток ас cum hoc anno [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] LXXVII ceslao recens coronato cum Ulmâ iiiterceilit Mox ab eleétione 8 inaugura I Frtionim STEPHAN sani outs nosas ь rione вжав u Liber Vi ш tiene yW enceslai eurn parens [...]
  [...] Ref gni titulos ambienti p Demortui Carrarij lilius Francìfcus parte à Galeacìo orbatus Stepha STEPHAN no Duci Boieo opportune uas calamitates commendavit impetravítque ut at Cianuro ma adverlus Vice [...]
  [...] co irritis execrationibus joannem legitimumEccleliœ caput nequicquam appe tijt Ardentia am olim odia ampliìis MichaëlCœlenas SCWilhelmus Occamus accenderant viri in D Francifci familiâ prœclari quippe quam prior univerfam Смыл [...]
  [...] ad ludibria iplâ morte duriora Plura ferox genus hominum darurum etat crudelitatis exempla nifi Michâel Gruebetus faétâ ad Archiepifcopum папа rione totam rerum faciem immutâlfct Ejus enim du u [...]
  [...] paratet ab eodem revocatns men fes aliquot priorem locum tenuir In abcuntis locum luŕfeâus Michaël Cellarins ejufdem l arinre concionator De Schillingo F Clemens Sinder memorat cum hoc anno [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] Rc gni titulos ambienti v Demortui Carrarij filius Francifcus pâtre à Gaieacio orbatus Srepha Stephan us no Duci Boico opportune fuas calami tates commendavit impetra virque ut ar Ca r [...]
  [...] co rritis execrationibus Joannem legitimumEcclefix caput nequicquam appe ttjt Ardentía jam olim odia ampliùs Michael Cadenas Wilhelmus Occamus accenderant viri in D Francifci familia prarclari quippe quam prior univeríam [...]
  [...] Oppidum tuebantur irrita ob viri fortes Sigiimundus Schvrartenftainius Erafmus Schiltius Albanus Clo smio feliuSjMichaël Beerus Hieronymus Stauffius Fuêre univeriîm propugnatores XCI quingenti Hoftes admotis tormentis murique ruina [...]
  [...] ad ludibria ipfâ morte duriora Plura ferox genus hominum daturum erat crudelitatis excmpla niiî Michael Grueberus factâ ad Archiepifcopum tranfi tione totam rerum faciem immutâifet Ejus enim duófcu atque [...]
  [...] feditionem pararet лЪ eodem revocatus men fes aliquot priorem locum tenuit Inabeuntis locum fuffectus Michael Ccllarius ejufdem farina concionator De Schillingo F Clemens Sinder memorat eum hoc anno Fefto [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] in commune parabanr belli fubíidia fuam qualem шпажка пар о А N N Е s STEPHAN F EP15coPus Клином VIII Настю cr Интим Лакей Chron Elu гт 4 1374 0 cunque [...]
  [...] irritis cxedrationibus joanncm legitimum Eccleûœ capur nequicquam appe tijt Ardentìa am olim odia ampliùs Michaël focnas Y ilhclmus Occamus v accendcranr viri in D Francifci familiâ prœclari quippc quam prior [...]
  [...] Oppidum tuebantur Rm од viri fortes Sigilmundus Schwartenlìainius Erafmus Schiltius Albanus Clo sinio lelius Michaël Beerus 8 Hieronymus Staufl ius Fuére unìverlim propugnarores XGL quingenti Holles admoris tormenris murique [...]
  [...] ad ludibria ipfâ morte duriora Piura ferox genus hominum datutum etat crudeliratis exempla niii Michäel Grueberus зад ad Arcliiepìfcopurn tranii tione totam rerum faciem immutâffet Ejus enim duötu atque [...]
  [...] pararet ab eodem revocatus men es aliquot priorem locum tenuit In abeuntis locum fuifeôtus Michaël Cellarius ejufdem farina concionator De Schlllingo F Clemens Sinder memorat eum hoc anno Рейс [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] ItaliciRe gni titulos ambienri Dcmorrui Сан ай Hlius Francifeus parte à Galeacio orbatus Stepha STEPHAN no Duci Boico opportune uas calamitates commendavit impetravitque ut аг CA м A о та [...]
  [...] tuebantur Rn A on viri fortes Sigilmundus Sehwartenliainius Eralnius Schiltius Albinus C10 sinio felius Michaël Beerus 8 Hieronymus Stauliius Fuêreiunivcrlim propugnatorts XGL quingenti Holtes admotis tormentis murique ruinâ [...]
  [...] ludibria ipfâmorte duriora Piura ferox genus hominum darurum erar jul l crudelitatis excmpla nili Michäel Grueberus factâ ad Archiepilcopum rranli i v mi rione rotam rerum facicm immutâllct Ejus [...]
  [...] ab codem revocaciismtii T г fes aliquot priorem locum renuir In abeuntis locum fuffcâus Michaël свита ejufdcm farina concion ator De Schillingo F Clemens Sindcr memorancum hoc anno Рейс [...]
  [...] mo Pontífice Sc jure quiclem merito improbatus Ejus authores fucrcIulius Pñugius Epifcopus Numburgeníîs Michaël Sidonius Moguntini Archicpilcopi Sul rraganeus 8 Joannes Islebius In ijfdem Comitiis Mauritius Saxo loco [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 1. Complectitur Historiam a prima Boiorum origine usque ad annum Christi MCCCXIV quo Ludovicus IV. Bavariae Dux electus est Imperator Romanorum
   Textstellen 
  [...] ferro concifi DEO Pontificis injurias vindicante S ergi us fugâ fibi confuluit Confiantinus 8 Stephan us qui populum ad propugnationem incitaverant conje ti in vincula 8 deportati in Bojariam [...]
  [...] expungunt oculos ô quod etat proximum in Regis Caput conjurant eóquc abdicato 0vonem qui D Stephan forotem duxerat Ркогисп ищите reiimponunt parantquc vim in Regem 8 Germanos tandemque cos re [...]
  [...] ша1ё cdrw fundata imperiaTyrannorum Exeunte Seprembri fummre rei admorus ей in Si b Nicephori locumMichaël Rangabes Curopalara gener decelloris à quo milli ad P A х c им Carolum oratores [...]
  [...] demeruerat Alfonfus Rex Gallœciœ Sc Alturize cum non ecus atque parentem colebat Ni cephorus Michaël 8c Leo Grœci Cœfares iplîus fœdera amicitiámque ultrò 8C Gt N ris s einëtim ambivernnt [...]
  [...] opperen X Xl X res ramen tum vel maxime apetuête oculos cùm is quem diximus Michaël ad Chriltum miro divinœ bonitatis впитав fuit adduótus Nomen illi gentilirijs fupetllitionibus irretito [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 2
   Textstellen 
  [...] Princi L A UDOVICQ pes fed ns cx urbe per vim eteôhs Ludovicum In golliaclienfem Stephan Du ЬШШЬНШ cis iilium alieni dominatûs incubatorem admiút Etenim nihil репа habitâ en No [...]
  [...] pararet ab eodem revocatus meu fes aliquot prioreni locum tenuir In abeunris locum furieâus Michaël Cellarius ejufdern ŕarinœ concionator De Schillingo F Clemens Sinder memorat cum hoc anno Felio [...]
  [...] Pontilicc 8c jure quidem merito improbatus Ejus authores fuere julius Plingius Epileopus N umburgenfis Michaël Sidonius Moguntini Archiepilcopi Suffraganeus 8 Joannes Islebius In ijldem Comitìis Mauritius Saxo loco [...]